Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 8/2020

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2020

                                       Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

                    

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

Cách tiếp cận nội dung trong giảng dạy và học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học qua một số bài học cụ thể trong giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (năm 2019)

Báo cáo trình bày về cách giảng dạy và học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học trong giáo trình năm 2019 nhằm giúp cho việc giảng dạy và học tập đạt được chất lượng tốt nhất cho giảng viên và sinh viên trường đại học.

TS. Hoàng Thanh Sơn

Thứ năm, ngày 27/8/2020

Vào lúc 14h30

Văn phòng Khoa GDCT

 

02

Phương pháp nghiên cứu và  giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học qua giáo trình (năm 2019)

Báo cáo trên cơ sở phân tích các phương pháp nghiên cứu trong việc giảng dạy và học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.

TS. Lê Thị Minh Thảo

Thứ năm, Ngày 27/ 8/2020

vào lúc 15h30

Văn phòng khoa GDCT

 

 Tổ trưởng (phụ trách)

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626