Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 11/2021

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 11 /2021

Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ đề: “Các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

Quan điểm của V.I.Lênin về chế độ tô nhượng – ý nghĩa của vấn đề ở Việt Nam hiện nay

Báo cáo trình bày những vấn đề lý luận của V.I.Lênin về chế độ tô nhượng trong chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô-viết và ý nghĩa của vấn đề này trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Ths. Đới Gia Thiên Linh

Vào lúc 14h00 ngày 30/11/2021

Trực tuyến

https://meet.google.com/kuz-dwte-rst?authuser=0

 

02

Vai trò của Nhà nước trong phát triển mô hình tăng trường bao trùm ở Việt Nam hiện nay

Báo cáo trình bày một số vấn đề lý luận về tăng trưởng bao trùm và vai trò của Nhà nước trong phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam hiện nay

Th.s. Nguyễn Thị Xuân

Vào lúc 15h30 ngày 30/11/2021

Trực tuyến (https://meet.google.com/kuz-dwte-rst?authuser=0)

 

 

                                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626