Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 5/2020

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 5 /2021

                                        Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

DẪN ĐỘ TỘI PHẠM TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ

Thông qua luật hình sự quốc tế và qua những ví dụ cụ thể để làm rõ việc dẫn độ tội phạm theo luật này

CN. Lê Bích Ngọc

Thứ năm, Ngày 13/ 5/2021

vào lúc 14h00 đến 16h00

Văn phòng khoa GDCT

 

 Tổ trưởng (phụ trách)

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626