Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 12/2021

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 12 /2021

Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ đề: “Pháp luật về lao động và pháp luật về thuế tiêu thụ ở Việt Nam”

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

Các bước nghiên cứu về định tính, định lượng của đề tài nghiên cứu khoa học

Chia sẻ 1 số kinh nghiệm về nghiên cứu định lượng các môn xã hội: các bước nghiên cứu định lượng của đề tài xã hội học như : cách xác định mẫu khảo sát, công thức tính….

TS. Nguyễn Thị Nhung

Vào lúc 13h00 ngày 23/12/2021

Trực tuyến

https://meet.google.com/wqb-wfco-uxo?authuser=0

 

 

02

Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Khái quát một số vấn đề lý luận về thuế tiêu thụ đặc biệt và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam về thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thuế Tiêu thụ đặc biệt .

CN. Lê Bích Ngọc

Vào lúc 15h0 ngày

23/12/2021

Trực tuyến

https://meet.google.com/wqb-wfco-uxo?authuser=0

 

 

 

                                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Giang

 Tags:


Bài viết khác

0986688626