Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 8/2020

 

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2021

 

Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ đề: “Giảng dạy triết học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

Lôgic nội dung học phần và logic trình bày một vấn đề trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin

Báo cáo trình bày về Lôgic nội dung học phần và logic trình bày một vấn đề trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin nhằm góp phần giúp các giảng viên hiểu sâu hơn về logic và bản chất của môn học để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này.

TS. Trần Thị Hồng Loan

Thứ năm, Ngày 26/ 8/2021

vào lúc 14h00’

Trực tuyến

 

02

Phương pháp nghiên cứu và  giảng dạy triết học Mác - Lênin qua giáo trình (năm 2019)

Báo cáo trên cơ sở phân tích các phương pháp nghiên cứu trong việc giảng dạy và học tập môn triết học Mác - Lênin đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.

TS. Nguyễn Thị Giang

Thứ năm, Ngày 26/ 8/2021

vào lúc 15h00

Trực tuyến

 

 

  1. Tổ trưởng (phụ trách)

 

 

 

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626