Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 4/2020

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 4 /2020

 

                                       Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

MỘT SỐ GIÁ TRỊ KẾ THỪA CỦA BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

Giới thiệu khái quát về bộ luật Hồng Đức và một số giá trị kế thừa của bộ luật Hồng Đức cho nền lập pháp Việt Nam hiện nay

TS. Ngô Thị Lan Hương

Ngày 16/4/2020

vào lúc 14h00

Trực tuyến trên Meet:

meet.google.com/pga-snjw-jwu

 

 

 

                          Tổ trưởng chuyên môn

     Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626