Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 2/2020

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 2 /2020

 

                                       Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở TỈNH HÀ NAM

Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở cấp tỉnh qua việc: phân tích thực trạng, thành tựu và hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hà Nam.

Th.s. Nguyễn Thị Xuân

Thứ năm, Ngày 20/ 02/2020

vào lúc 13h30

Văn phòng khoa GDCT

 

02

TRẦN ĐỨC THẢO VÀ KARL POPPER – NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG NGHIÊN CỨU VỀ CHỦ NGHĨA MÁC

Báo cáo đưa ra những phân tích và so sánh khi nghiên cứu tư tưởng của hai triết gia Trần Đức Thảo và Karl Popper về chủ nghĩa Mác.

TS. Bùi Lan Hương

Thứ năm, Ngày 20/ 02/2020

vào lúc 14h30

Văn phòng khoa GDCT

 

 

  1. Tổ trưởng (phụ trách)

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626