Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017 đồng thời hướng tới kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khoa GDCT thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2016 – 2017 như sau:
1. Mục đích
Là diễn đàn cho cán bộ trong khoa công bố các kết quả nghiên cứu; đồng thời trao đổi, thảo luận về những giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Nội dung
- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất thuộc chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh – những giá trị thời đại”
3. Thành phần tham dự
Cán bộ đã và đang công tác tại Khoa GDCT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
4. Thời gian tổ chức: 19 tháng 5 năm 2017.
 5. Yêu cầu của toàn văn báo cáo
Mỗi bài không quá 10 trang A4 (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên:3.0 cm, lề dưới: 3.0 cm, lề trái: 3.5cm, lề phải: 2.5 cm, giãn dòng 1.5, before 3pt, After 3 pt.
Báo cáo khoa học gồm các nội dung: Tên bài báo: (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in hoa. Bên dưới là tên tác giả, tên đơn vị, email, điện thoại liên hệ) - Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo không quá 200 từ. Từ khóa: 3 - 5 từ). Cấu trúc bài báo cáo cần có các tiểu mục sau đây: 1. Đặt vấn đề, 2. Nội dung nghiên cứu 3. Kết luận. 
Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo thì cách viết: [Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản]. Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết là: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang - đến trang).
6. Thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo
* Thời hạn
Báo cáo gửi trước ngày 10/5/2017.
* Địa chỉ
Địa chỉ nhận bài qua email: builanhuong.ussh@gmail.com
Chi tiết xin liên hệ: 01677 706 737 (Bùi Lan Hương)
Trân trọng kính mời các cán bộ đã và đang công tác tại Khoa GDCT - Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 gửi báo cáo và tham dự Hội thảo.Tags:


Bài viết khác

0986688626