Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC "NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP"

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tổ chức Hội thảo khoa học. Chi tiết xem tại đây:Tags:


Bài viết khác

0986688626