Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 19 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

14h00’ thứ năm, ngày 22/12/2022

Nghiệm thu bản đặc tả đề thi A3 các học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Toàn bộ giảng viên tổ Chủ nghĩa Mác - Lênin

Phòng 902 – Nhà A1

15h00’ thứ năm, ngày 22/12/2022

Họp tổng kết công tác TTSP và SHCM đợt 1 năm học 2022-2023

Loan, Thuận

Hội trường D23

08h00’ thứ bảy, ngày 24/12/2022

Hội thảo khoa học Quốc gia “Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường”

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT

HT14-8

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 



Tags:


Bài viết khác

0986688626