Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ: “ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ý nghĩa lịch sử và thời đại”.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019, đồng thời hướng tới kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm ngày công bố di chúc của Người; Khoa GDCT thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2018 – 2019 của Khoa như sau:
1. Mục đích
Là diễn đàn cho cán bộ và sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu; đồng thời trao đổi, thảo luận về những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, ý nghĩa lịch sử và thời đại của bản Di chúc của Người nói riêng.
2. Nội dung
- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất thuộc chủ đề “ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ý nghĩa lịch sử và thời đại”.
3. Thành phần tham dự
Cán bộ và sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các nhà khoa học quan tâm tới Hội thảo.
4. Thời gian tổ chức: ngày 17 tháng 05 năm 2019.
5. Yêu cầu của toàn văn báo cáo
Mỗi bài không quá 10 trang A4 (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên:3.0 cm, lề dưới: 3.0 cm, lề trái: 3.5cm, lề phải: 2.5 cm, giãn dòng 1.5, before 3pt, After 3 pt.
Báo cáo khoa học gồm các nội dung: Tên bài báo: (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in hoa. Bên dưới là tên tác giả, tên đơn vị, email, điện thoại liên hệ) - Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo không quá 200 từ. Từ khóa: 3 - 5 từ). Cấu trúc bài báo cáo cần có các tiểu mục sau đây: 1. Đặt vấn đề, 2. Nội dung nghiên cứu 3. Kết luận. 
Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo thì cách viết: [Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản]. Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết là: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang - đến trang).
6. Thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo
* Thời hạn
Báo cáo gửi trước ngày 10/5/2019.
* Địa chỉ
Địa chỉ nhận bài qua email: builanhuong.ussh@gmail.com
Chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 0377 706 737 (Bùi Lan Hương)
Trân trọng kính mời các cán bộ, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 và các nhà khoa học gửi báo cáo tham dự Hội thảo.Tags:


Bài viết khác

0986688626